Muutosjohtaminen

Tervetuloa RE-Tilin asiakkaaksi.

BUDJETOINTI JA ENNUSTEIDEN LAADINTA

KASSANHALLINTA

Yrityksen toiminta on perustamisenkin jälkeen jatkuvaa muutosta. Myös yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa.  Kukaan meistä ei määräänsä enempää voi edes yrittää hallita kaikkea ympärillä tapahtuvaa. Muutos luo aina mahdollisuuksia, mutta varautumattomalle ne ovat usein uhkia.  Tilitoimistona voimme erityisesti varautua kanssanne muutoksiin budjetoinnin ja ennusteiden laadinnan osalta.

Tuloslaskelmia selatessa olisi aina pidettävä mielessä, että ne koostuvat päivistä, kuukausista ja lopulta koko tilikaudesta. 

Kassavirtojen suhteuttaminen pienempiin ajanjaksoihin on usein hyödyllistä ja tuloksellista.

Ajattele, jos yrityksesi voisi laskuttaa 10 senttiä enemmän minuutilta ja toisaalta karsia kuluja 10 senttiä minuutilta. 

Yhteensä 20 senttiä - ei kuulosta merkittävältä?

Meistä se kuulostaa merkittävältä, sillä tuo 20 senttiä näkyy koko vuoden tuloslaskelman viimeisellä rivillä noin 52.560 euron tulosparannuksena.

YRITYKSEN RAHOITUS

Yksi kannattavan liiketoiminnan tavoitteista on, että pyritään laskuttamaan etupainotteisesti. Ennen työn tai tuotteen toimittamista yritys voi laskuttaa sovitun hinnan kokonaan tai osittain etukäteen. Näin varmistetaan, että yrityksen maksuvalmius pysyy mahdollisimman vahvana.

Joskus yritystoiminnassa tulee tilanteita, että maksuvalmius heikkenee, silloin on tärkeää neuvotella eräpäivien siirrosta tai maksuohjelmien laadinnasta. Lisäksi tulee huolehtia, että kaikkia erääntyneitä laskuja pyritään tasaisesti lyhentämään. Näissä tilanteissa yrityksen kannattaa entisestään keskittyä omaan tekemiseen ja pyrkiä parempaan ja nopeampaan laskutukseen ja antaa taloushallinnon ammattilaisen hoitaa kassanhallintaan liittyvät asiat.

Kun yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, on syytä tehdä ”kotiläksyt” valmiiksi. Rahoituslaitokset edellyttävät laadukkaat raportit lainaneuvottelujen tueksi. Lisäksi tulevaisuuden ennusteiden tulee olla asianmukaisesti laadittuja.

Rahoituksen järjestämiseksi on monia eri vaihtoehtoja. Näiden vaihtoehtojen kartoittamiseksi on hyödyllistä käyttää asiantuntijoita, joiden kanssa voi käydä vertailua eri vaihtoehdoista.

YRITYSKAUPPA

Yrityskaupassa on tärkeää tehdä perusteellinen selvitys kaupan kohteesta.  Englannin kielinen termi due diligence on suomen kielessä käytössä kuvaamassa suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittamaa yrityskaupan kohteen tarkastusta. Tällä kartoitetaan ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita. Englannin kielessä termi tarkoittaa asianmukaista huolellisuutta ylipäätään kaikissa liikemaailman asioissa ja myös elämässä yleensä. 

Due diligence on läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin. Se auttaa näkemään, millaisia mahdollisuuksia tehty kauppa tarjoaa tulevaisuudessa ostajayrityksen liiketoiminnalle. Lisäarvo syntyy tehtyjen havaintojen analyysistä ja toimenpide-ehdotuksista.

Yrityskauppaprosessissa merkittäviä tekijöitä ovat neuvottelut ja due diligence -prosessi, jotka muodostavat perustan kaupan kohteena olevan liiketoiminnan strategisten ja taloudellisten etujen sekä mahdollisten riskien huolelliselle arvioinnille. Näin ostajalle ja myyjälle syntyy tarkempi käsitys kaupan kohteesta ja sen toteuttamiseen tarvittavista kauppaehdoista.